Afspraken

We vinden het belangrijk om de organisatie van onze school op een prettige manier te laten verlopen. We stellen een goede samenwerking met ouders erg op prijs. Vandaar dat we de afspraken over de dagelijkse gang van zaken even op een rij hebben gezet.

Heeft u een vraag?
De antwoorden op al uw vragen vindt u in de De schoolgids van de Molenwiek Dalton 2015 - 2016 . Mist u een onderwerp in de schoolgids? Laat het ons weten via dalton@molenwiek-haarlem.nl.

Administratie: Ingrid Herben, 023-5336213.

Schooltijden en inloop
Alle dagen gaan de deuren om 8.10 u. open. Om 14.00 u. zijn de lessen afgelopen.
Groep 1-4: Ouders van groep 1-4 mogen om 8.10 u. even mee de klas in. Deze inloop is bedoeld om even sfeer te proeven in de klas. U kunt zien met welk thema de kinderen bezig zijn en wat u kind aan werkjes heeft gemaakt. De leerkracht is er tijdens de inloop voor de kinderen. Het is dus niet de bedoeling dat u in gesprek gaat met de leerkracht. Om 8.20 u. zijn alle ouders weer buiten het lokaal en gaan de kinderen aan het werk.
Wilt u de kinderen door hun eigen ingang naar binnen brengen? Dat scheelt onnodig geloop in de aula. De kinderen van groep 5 en 6 zijn namelijk al om 8.15 u. aan het werk.
Groep 5-8: De kinderen van groep 5-8 gaan om 8.10 u. zelfstandig naar hun lokaal, de ouders blijven op het schoolplein. De kinderen van groep 5-8 zijn al om 8.15 u. aan het werk.

Jassen, tassen en speelgoed
We leren de kinderen om hun jas en tassen in hun luizenzak te stoppen. Tassen? We vinden het handig als u het tussendoortje en de lunch in een andere tas meegeeft dan de gymspullen.
Het meenemen van speelgoed leidt kinderen enorm af van hun schoolwerk. We adviseren u dus om speelgoed thuis te laten. Mocht uw kind op de step of fiets naar school komen, dan blijven die buiten op het plein.

Tussendoortje en lunch
Als school willen we gezonde voeding stimuleren. U bepaalt echter wat u gezond vindt om uw kind mee te geven naar school.
Uit onderzoek blijkt dat groente, fruit en water onvoldoende in het voedingspatroon zijn opgenomen. Groente en fruit eten en veel water drinken is uitermate effectief om welvaartsziekten te voorkomen. Water drinken is ook het minst belastend voor het milieu. Wij hopen dan ook van harte dat ouders regelmatig groente/fruit meegeven als kleine hap (rond 10,00 u,) en het drinken van water (in plaats van suikerhoudende dranken) zullen stimuleren. Ouders die water/groenten/fruit willen aanvullen met gezonde alternatieven als een volkorenboterham, rijstwafels, volkoren koeken, ongezoete zuivel en ongezoete vruchtensappen moeten dat zeker doen.

Het ophalen van kinderen
Groep 1-2: Ouders van kleuters wachten ACHTER het hek en niet op het kleuterplein. Waarom? Omdat de leerkracht dan beter overzicht heeft en kan zien of de betreffende ouder aanwezig is. Pas als de leerkracht u gezien heeft, mag uw kind naar u toelopen. Maak duidelijke afspraken met de leerkracht als uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald (in alle kleutergroepen ligt een schrift of blocnote klaar waarin u uw mededelingen hierover kunt opschrijven). Kinderen die naar de Flierefluiters gaan, lopen niet mee in de rij naar buiten maar wachten bij de watertafel bij de kleuteringang. Daar worden zij door een medewerker van de Flierefluiters opgehaald. Met organisaties voor naschoolse opvang die niet in ons gebouw zitten zijn duidelijke afspraken gemaakt over het ophalen van de kinderen. In elke kleuterklas is een lijst aanwezig waarop staat welke kinderen op welke dag door welke organisatie worden opgehaald.
Groep 3-4: Ouders van de kinderen uit groep 3-4 wachten op het plein voor de groepen 4. De kinderen gaan in de rij naar het plein en zoeken daar hun ouder op. Er wordt uitdrukkelijk tegen de kinderen gezegd dat als zij hun ouder niet zien, zij terug moeten gaan naar de leerkracht. Kinderen die naar de Flierefluiters gaan, lopen zelfstandig van hun lokaal naar de Flierefluiters. Met organisaties voor naschoolse opvang die niet in ons gebouw zitten zijn duidelijke afspraken gemaakt over het ophalen van de kinderen. In elke klas is een lijst aanwezig waarop staat welke kinderen op welke dag door welke organisatie worden opgehaald.

Groep 5-8: Ouders maken met kinderen uit groep 5-8 afspraken over ophalen of zelfstandig naar huis gaan.

Hoe bereik ik de leerkracht?
We vinden een goed contact met ouders erg belangrijk. Leerkrachten zijn deskundig in het geven van onderwijs en alles wat daar mee te maken heeft, de ouders zijn echter deskundig waar het hun eigen kind betreft. En om het onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zijn de inzichten en ervaringen van beiden van belang.
Mocht u de leerkracht van uw kind graag willen spreken, dan kunt u dit telefonisch aan de administratie doorgeven. De administratie zal aan de leerkracht vragen een afspraak met u te maken.
U kunt de leerkracht ook mailen, het mailadres van de leerkracht staat op de klassenpagina en via digiduif?.

Klachten: Als u ontevreden bent over de gang van zaken betreffende uw kind, dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon om dit mee te bespreken. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de IBer. Dit kunt u regelen via de administratie.
Als u ontevreden bent over iets dat niet direct betrekking heeft op uw kind, dan kunt u een afspraak maken met de directie. Ook daarvoor kunt u via de administratie een afspraak maken.

Als mijn kind ziek is
Als uw kind ziek is, kunt via digiduif een berichtje naar de leerkracht en de administratie sturen.

Een afspraak bij de tandarts of dokter
We willen u vragen afspraken bij de tandarts en dokter zoveel mogelijk buiten schooltijd om te maken. Mocht het echt niet anders kunnen dan kunt u via digiduif een berichtje naar de leerkracht en de administratie sturen.

Verjaardagen
Kleuters: Maak met de leerkracht van uw kind een afspraak over de dag waarop uw kind trakteert. In de kleutergroep wordt een verjaardag aan het begin van de ochtend gevierd. De ouders mogen bij deze viering aanwezig zijn. De kleuters gaan om 10.00 u. de klassen rond in de kleuterklassen, een kleuter mag twee kinderen kiezen die daarbij meegaan.
Groep 3-8: Sinds schooljaar 2011-2012 gaan de jarigen uit groep 3-8 niet meer de klassen rond. Het bezoek van onze vele jarigen aan andere groepen maakt een grote inbreuk op het lesgeven van leerkrachten. Om deze reden is het “de klassen rond gaan” afgeschaft. Jarigen vieren hun verjaardag in de klas en mogen een bescheiden traktatie uitdelen.
Traktatie: Wij stellen het op prijs als u voor een bescheiden, gezonde traktatie zorgt. Lollies, wijnballen, toffees en kauwgom zijn niet toegestaan. Het uitdelen van ijs is prima, meld dit van te voren even bij de leerkracht, dan kan er gekeken worden of er een plaatsje in de vriezer is.

Uitnodigingen voor partijtjes
We willen u vriendelijk vragen de uitnodigingen voor een partijtje niet in de klas of op het schoolplein uit te delen. Dit om teleurstelling bij kinderen die niet zo vaak gevraagd worden te voorkomen.

Verlof aanvragen
Voor het aanvragen van verlof kunt u een verlofformulier bij de administratie halen. Twee dagen nadat u het ingevulde verlofformulier bij de administratie heeft ingeleverd, kunt u het weer ophalen en lezen of uw verzoek is toegekend. Uw aanvraag is behandeld door de directie, de directie heeft zich hierbij te houden aan de regels die door bureau leerplicht zijn opgesteld (Veel ouders zijn in de veronderstelling dat een basisschool zelf het verzuimbeleid bepaalt, dat is dus niet het geval, wij hebben ons te houden aan de richtlijnen van bureau leerplicht. Als wij die richtlijnen overtreden, krijgen wij een boete)

Hieronder volgen de richtlijnen waar wij ons volgens bureau leerplicht aan moeten houden:

Aanvraag VakantieVerlof minder dan 10 dagen
Aanvragen bij: Directeur
Toewijzen? Uitsluitend i.v.m. de aard van het beroep van één van de ouders
Nooit in de eerste twee weken van het schooljaar
Afwijzen?Alle overige vragen voor extra vakantie

Aanvraag Vakantie Verlof meer dan 10 dagen
Aanvragen bij: Directeur
Toewijzen? NOOIT
Afwijzen? ALTIJD

Aanvraag verlof Gewichtige Omstandigheden voor 10 dagen of minder
Aanvragen bij: Directeur
Toewijzen? Als de aanvraag betrekking heeft op externe, buiten de wil van ouder en/of kind gelegen omstandigheden

Aanvraag verlof Gewichtige Omstandigheden voor meer dan 10 dagen
Aanvragen bij: Leerplichtambtenaar
Toewijzen? ...

Op school kunt u de door leerplicht uitgegeven brochure “Iedereen naar school, informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar” inzien.

Als u gaat verhuizen
Wilt u een voorgenomen verhuizing aan de leerkracht doorgeven? U kunt met de leerkracht dan ook afspraken maken over de overdracht van de gegevens van uw kind. Geef bij de administratie ook de verhuizing en de naam van de nieuwe school door, dan kan de scholenwissel administratief in orde gemaakt worden.

Hoofdluis
Zodra er hoofdluis is geconstateerd, worden tevens de broertjes/zusjes van het betreffende kind, welke ook op school zijn, gecheckt. Daarna worden de ouders direct gebeld door de leerkracht om het kind/de kinderen op te komen halen. De leerkracht overhandigt de ouder een brief hoe te handelen. De ouders zorgen meteen voor behandeling. Als het kind is behandeld kan het de dag na de eerste behandeling weer naar school. De eerste 2 weken na constatering dient het haar in een staart (liefst vlecht) te worden gedragen.
Verdere informatie over het luizenprotocol vindt u in de schoolgids.

Mobieltjes
Mobieltjes die door kinderen mee naar school genomen worden, worden bij de start van de dag bij de leerkracht in bewaring gegeven. Als kinderen het mobieltje niet in bewaring geven en er onder schooltijd mee in de weer zijn, wordt het mobieltje door de leerkracht ingenomen. Na schooltijd wordt de betreffende ouder gebeld en kan het mobieltje opgehaald worden.

Gymkleding en douchen
Gymkleding: Alle kinderen nemen voor de gymles het volgende mee: Gymkleren, gymschoenen, handdoek. Deze spullen worden in een aparte gymtas meegenomen. Kinderen die geen gymkleren, gymschoenen of een handdoek bij zich hebben, mogen deze niet van andere kinderen lenen i.v.m. hygiëne. Kinderen die geen gymkleren, gymschoenen of een handdoek bij zich hebben, kunnen niet meedoen aan de gymles. Zij brengen de gymtijd onder toezicht van de leerkracht door. Zij blijven dus niet in de gymzaal. Mocht de leerkracht hiertoe niet in staat zijn vanwege afspraken, dan is hij/zij er verantwoordelijk voor dat het kind door een andere leerkracht wordt opgevangen. Er worden in dat geval passende opdrachten meegegeven.
Douchen: Er wordt na de gymles altijd gedoucht. Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt om medische redenen. In structurele gevallen moet een briefje van de huisarts overlegd worden. In incidentele gevallen volstaat een briefje van de ouder(s).
Niet deelnemen aan de gymles: De gymles is een verplicht onderdeel van het lesrooster. Alle kinderen nemen deel aan de gymles. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt op medische gronden. Kinderen die niet mogen gymmen nemen een briefje van de ouder(s) mee waarop de reden van het niet kunnen deelnemen aan de gymles vermeld staat.