De kernwaarden van de Molenwiek

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken is actief leren en werken. Kinderen proberen doelgericht een klus te klaren en zijn in staat om tijdens dit proces, waar nodig, hulp te zoeken.

Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet het kind leren beoordelen wat de gevolgen zullen zijn van genomen beslissingen. De geboden keuzevrijheid dwingt de leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die effectief en verantwoord zijn.

Reflectie en eigenaarschap

Op de Molenwiek leren kinderen steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces, rekening houdend met individuele verschillen en persoonlijke leerdoelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat een leerling leert reflecteren op zijn eigen leerproces, leerresultaten en op zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling.

Vertrouwen is de basis: we scheppen situaties waarin de leerling echte verantwoordelijkheid krijgt en ook gevraagd wordt verantwoording af te leggen over wat hij gedaan heeft met het in hem gestelde vertrouwen. Door deze aanpak leren kinderen steeds meer zichzelf aan te sturen (zelfregulatie) en wordt het eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling steeds belangrijker. Hierbij speelt de kernwaarde ‘reflectie’ een sleutelrol. 
Regelmatig voert de leerling coachgesprekken met de leerkracht. Daarnaast voert de leerling twee keer per jaar samen met de leerkracht en ouder(s)/verzorger(s) een ontwikkelgesprek waarin het kind zelf vertelt wat de talenten zijn en aan welke doelen zijn gewerkt en welke doelen opgesteld zijn voor de komende periode. Deze doelen worden opgenomen in het rapportfolio van de leerling.

Borging

Om goed onderwijs te bieden is het belangrijk om gemaakte afspraken en uitwerkingen van lesperiodes te borgen. Het team van de Molenwiek gebruikt hiervoor vaste formats. Jaarlijks worden deze afspraken en formats geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Ook met onze leerlingen en hun ouders borgen wij behaalde leerdoelen en gemaakte afspraken. Met elke leerling worden coachgesprekken gevoerd. Tijdens een coachgesprek worden opvallende zaken besproken en doelen gesteld voor de komende periode. Deze doelen worden opgenomen in MijnRapportfolio en geëvalueerd tijdens de ontwikkelgesprekken met leerling, ouder(s) en leerkracht.

Daarnaast analyseren de leerkrachten de uitslagen van de IEP in combinatie met de overige data (observaties, methode doelenchecks en de uitslagen van de wekelijkse doelenchecks) van hun leerjaar. Er wordt op leerjaarniveau geanalyseerd en er wordt bepaald of de leerlingen de ontwikkeling naar de referentieniveaus naar verwachting doorlopen, of de groep daarom een standaard of een aangepast aanbod nodig heeft en welke aanpak elke leerling nodig heeft om de doelen te behalen. Het aanbod wordt vastgelegd in de groepsplannen en periodevoorbereiding van de leerkracht en na elke periode (6-7 weken) geëvalueerd.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid op de Molenwiek is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren.

Een kind leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door in gesprek te gaan met kinderen bieden wij ze de vrijheid om doelen te stellen, keuzes te maken en zo een actieve leerhouding te ontwikkelen. 
Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag.
Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. 
Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor kinderen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Effectiviteit

Bij de kernwaarde effectiviteit gaat het over rendement op het gebied van leerresultaten en persoonlijkheidsontwikkeling. In de daltonvisie gaan we ervan uit, dat het werken aan deze persoonlijkheidsontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van ambitieuze leerdoelen; het maximale uit leerlingen halen uitgaande van ieders talent.

Meerdere keren per jaar wordt er een ontwikkelgesprek gevoerd tussen leerkracht en kind, waarin het kind aangeeft aan welke doelen er de komende periode gewerkt gaat worden op didactisch gebied en qua persoonlijke ontwikkeling. Er is beschreven welke doelen er te  behalen zijn betreffende de persoonlijkheidsontwikkeling: wat kun je van kinderen op de Molenwiek verwachten (in relatie tot leeftijd) ten aanzien van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. Wij proberen zo efficiënt mogelijk aan deze onderwijsdoelen te werken door onderwijsleertijd, middelen en instructie op maat in te zetten.  

Samenwerken

Als kinderen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren. Er wordt onder andere gewerkt aan het leren beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een leeropbrengst uit de samenwerking.

Kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen, leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.  De methode “De Vreedzame School” wordt gebruikt om te oefenen met democratisering en socialisering.

Beleving

Op de Molenwiek werken we vanuit leerlijnen. Wij proberen betekenisvol onderwijs te geven door de vakken: begrijpend lezen, (ww)spelling, rekenen, taal, en wereldoriëntatie zo veel mogelijk te integreren in het thematisch onderwijs van 4x wijzer.

Daarnaast zorgen wij dat het brede aanbod van vakken als ICT, techniek, muziek, drama, cultuur en sport ook geïntegreerd zijn binnen de thema’s. Dit biedt kinderen veel ontwikkelingskansen, zij ontdekken waar hun belangstelling ligt en wat hun sterke kanten en talenten zijn.
Door een breed onderwijsaanbod met veel ondersteuningsmogelijkheden, streven we ernaar er alles uit te halen wat erin zit. Elk kind zijn persoonlijk record.