Effectiviteit

Hoe maak ik een planning, groep 7/8


Tutor lezen groep 3 met groep 8


Zwijsen, groep 3 Technisch lezen

Effectiviteit: de hoofddoelstelling van dalton is Parkhurst’s ‘Fearless human being’, de mens zonder vrees, die zich verantwoordelijk weet en voelt en die deze verantwoordelijkheid ook aankan. Het begrip effectieviteit gaat over rendement op het gebied van leerresultaten en persoonlijkheidsontwikkeling. In de daltonvisie gaan we ervan uit, dat het werken aan deze persoonlijkheidsontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van ambitieuze leerdoelen; het maximale uit leerlingen halen uitgaande van ieders talent. Een daltonschool anno nu heeft ook nauwkeurig beschreven welke doelen ze precies wil halen qua persoonlijkheidsontwikkeling: wat kun je van onze leerlingen verwachten in hun relatie tot hun leeftijd ten aanzien van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. Op de Molenwiek hanteren we hiervoor de Ik-Doelen. Weekelijks staat er een Ik-Doel centraal op de weektaak. Een daltonschool leert haar leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces, rekening houdend met individuele verschillen en persoonlijke leerdoelen. Daarvoor is het noodzakelijk, dat een leerling leert reflecteren op zijn eigen leerproces en leerresultaten en op zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling.
Een daltonschool probeert ook zo efficiënt mogelijk aan haar doelen te werken. Onderwijsleertijd, middelen en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat inzetten; zelfstandig werken als het kan, samenwerken als dat wenselijk is.
Vertrouwen is de basis. Een situatie, waarin de leerling echte verantwoordelijkheid krijgt en ook gevraagd wordt verantwoording af te leggen over wat hij gedaan heeft met het in hem gestelde vertrouwen. In deze visie op dalton leert een leerling steeds meer zichzelf aan te sturen (zelfregulatie) en wordt ‘ownership’, of zelfs ‘leadership' van de leerling steeds belangrijker. Hierbij speelt de nieuwe kernwaarde ‘reflectie’ een sleutelrol.